Podmienky

Ochrana osobných údajov
Osobné údaje – informačná povinnosť
K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracovania , minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.

Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu spoločnosť. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

PREVÁDZKOVATEĽ
Obchodné meno: KONDOP s.r.o.
Sídlo: Studená 2, 821 04 Bratislava
IČO: 48172731
DIČ: 2120072306

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Pre uplatnenie nižšie uvedených práv nás môžete kontaktovať prostredníctvom: kontajnerovadoprava@gmail.com alebo poštou na adrese KONDOP s.r.o., Studená 2, 821 04 Bratislava, Slovenská republika.

Účel spracovania osobných údajov
Naša spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje pre dosiahnutie nasledovných účelov:

Spracovanie zmluvných záväzkov
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
Spracovanie účtovnej agendy
Dochádzka zamestnancov
Marketingové účely
Zabezpečenie služby zákazníkom

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne, ak je daný niektorý z nasledovných právnych základov:

ak ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti okrem prípadov zákonom vylúčených.
Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby
súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z platnej legislatívy.
súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
naša spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.
Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb
spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu.
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledovné práva:

právo súhlas kedykoľvek odvolať,
právo prístupu k svojim osobným údajom,
právo žiadať o ich opravu,
právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu,
právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),
právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov,
právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné, môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu, uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov.
Príjemcovia
Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:

Zákonným príjemcom

príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ – zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, štátne a samosprávne orgány, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní
Sprostredkovateľom

ktorí vykonávajú pre našu spoločnosť podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti a zabezpečenia webhostingových služieb.
čestne vyhlasujeme, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle platných legislatívnych požiadaviek,
príslušní sprostredkovatelia sú v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomnou formou poverený spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný zmluvne a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Doba uschovania osobných údajov dotknutých osôb
Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila budú nenávratne zlikvidované.

Automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania
Cookies

Okrem údajov, ktoré poskytnete našej spoločnosti, získavame aj informácie tzv. „cookies“. Tieto informácie vznikajú v rámci monitorovania našich webových stránok prostredníctvom analytických nástrojov, ktoré pripravujú dátový reťazec a sledujú, ako návštevníci používajú stránky na internete. Tieto môžu obsahovať údaje o

Vašu IP adresu a
dĺžku času stráveného na tejto stránke.
stránkach tretích strán, ktoré navštívite po tejto stránke,
webových stránkach prepojených s touto stránkou,
Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade ak tak urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom jej rozsahu.

Viac o cookies

Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Toto je nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie on-line zážitku návštevníkov. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť automaticky odmietnuť, alebo ich vymazať .

Analytické a ďalšie nástroje

Využívame služby tretích strán poskytujúcich externé služby:

On-line marketing: Využívame na riadený marketing. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.

Sociálne médiá: Využívame na komunikáciu a prezentáciu. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.

Meranie: Využívame na analýzu návštevnosti WEB stránky Tieto údaje môžeme tiež použiť na prispôsobenie našich služieb a marketingových stratégií v rámci našich služieb. Jedná sa o službu tretej strany, kde prevádzkovatelia týchto služieb Vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.

Vyššie uvedenou informáciou sme Vás ako dotknutú osobu informovali o ochrane Vašich osobných údajov a poučili Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.